Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING SLOS

Inleiding

De Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) gevestigd aan de Omloop 12, 4671 HX Dinteloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bestuurslid (secretaris) Hakim Tampoebolon is de Functionaris Gegevensbescherming van de SLOS. Hij is te bereiken via privacy@slos.nl of secretaris@slos.nl

Televisie, radio en website

Via internet (website, YouTube, Instagram, Twitter) en via de kabel verspreidt de SLOS radio-, kabelkrant- en televisie omroepprogramma’s waarin af en toe media elementen (teksten, audio, foto’s) over natuurlijke personen in voorkomen. De Nederlandse uitvoeringswet (UAVG) bepaalt dat de AVG niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een journalistiek doel. Mocht u echter bezwaar hebben tegen publicatie van deze media dan gelieve u contact op te nemen met de SLOS.

Persoonsgegevens die wij verwerken op de website www.slos.nl

De SLOS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze website verwerken:

  • het IP-adres van bezoeker. Er worden geen cookies geplaatst of verwerkt.
  • de naam en het e-mailadres van een bezoeker wanneer deze gebruik maakt van de mogelijkheid om in contact te treden met de SLOS.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@slos.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De SLOS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De SLOS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

De SLOS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de SLOS tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De SLOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

SLOS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is in verband met het feit dat u lid of begunstiger bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van de SLOS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dat mogelijk is. Statistieken over de website worden namelijk geautomatiseerd door de hosting provider van www.slos.nl (Hosting2Go) verzameld en daar heeft de SLOS geen invloed op.

De SLOS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De SLOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@slos.nl  

De SLOS heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen op deze website:

  • Wanneer u deze website bezoekt via uw internet browser gebeurt dat via een beveiligde internetverbinding. De beveiliging geschiedt door gebruik te maken van SSL. De afkorting SSL betekent ‘Secure Sockets Layer’. Een SSL verbinding is een versleutelde verbinding tussen een server (website) en de bezoeker. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • De SLOS website is ondergebracht bij een hostingprovider. Dit is Hosting2Go. Deze hostingprovider is de verwerker van de gegevens die op de website staan. De SLOS heeft met deze hostingprovider een verwerkersovereenkomst gesloten. Eén van de belangrijkste punten daaruit is dat onze gegevens altijd in Nederland opgeslagen worden. Hosting2Go gebruikt daarvoor drie datacenters in Helmond, Tilburg en Steenbergen.