Gemeenteraad

De SLOS zendt opnames van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen rechtstreeks uit. Via het YouTube kanaal van de SLOS en via de kabel. Na de uitzending zijn de opnames als "Uitzending gemist" beschikbaar op het YouTube kanaal van de SLOS.

De gemeenteraad vergadert doorgaans 3 maal per maand. Er zijn 2 oordeelvormende vergaderingen en 1 besluitvormende.

De data en tijden van de vergaderingen zijn te vinden op de website van de gemeente Steenbergen en in dit schema van de BOB vergaderplanning 2023.

Verder worden opnames van bijzondere bijeenkomsten zoals de lintjesregen, het jeugddebat en voorlichtingsbijeenkomsten b.v. over energiebesparing uitgezonden. Soms live en soms geprogrammeerd.

Het lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen en de uitslagenavond worden live uitgezonden via het YouTube kanaal van de SLOS en via de kabel.

De SLOS besteedt daarnaast ook aandacht aan de lokale politiek met programma's zoals in het programma "Voor de raad weg".

Begroting 2023

door Hakim Tampoebolon - 23-10-2022

Op donderdag 10 november 2022 wordt de begroting van 2023 behandeld in een besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen. De vergadering begint al om 18.00 uur en wordt door de SLOS rechtstreeks uitgezonden.

Het is de eerste begroting van het college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart aantrad. Kees van Gommeren is verantwoordelijk wethouder en hij is voorzichtig optimistisch: "Het ziet er al met al goed uit.” De begroting toont de komende jaren positieve cijfers en de spaarpot blijft intact. Er zijn wel de nodige uitdagingen. Met name de hoge inflatie is een grote bedreiging voor de begroting.

Het college is in de begroting uitgegaan van het gemiddelde inflatiepercentage van 4,2 procent voor de Onroerende Zaakbelasting (OZB). In december worden de lokale lasten, zoals afvalstoffenheffing, etc. bekend als de belastingverordeningen worden vastgesteld.

Investeringsfonds

Wethouder Esther Prent wil de mogelijkheden onderzoeken van een investeringsfonds. Veel verduurzamingsprojecten blijven nu liggen door stijgende energie- en materiaalkosten. Vooral dorpshuizen, verengingen en stichtingen hebben het de laatste tijd erg moeilijk.

Woningbouw

De komende jaren gaat de bijdrage van het Rijk flink omhoog. Tot 5 miljoen over de periode van 2024-2026. Het geld wordt met name gebruikt om het eigen vermogen te versterken. De komende vier jaar trekt het college van B en W wel geld uit voor negen prioriteiten. En daarbij zet wethouder Nadir Baali vol in op woningbouw.

Het college heeft voor de komende vier jaar de volgende negen prioriteiten centraal staan:

  • Met het opstellen van participatiebeleid willen we onze inwoners eerder en beter betrekken bij ons beleid;
  • Om de weerbaarheid van onze inwoners te vergroten, verbreden we de toegang tot het sociaal domein;
  • Het actieplan wonen is gericht op het bereikbaar maken van voldoende woningen voor starters, senioren met een kleine beurs en bijzondere doelgroepen.
  • Om sterke kernen te behouden, maken we in deze bestuursperiode voor alle kernen ontwikkelplannen;
  • Door ons te richten op de pijlers energie, klimaat en circulaire economie werken we aan de doelen op het gebied van duurzaamheid;
  • Voor de overlast van zwaar verkeer in de kernen kijken we of een randweg of omleidingsroute een oplossing kan bieden;
  • Ons maatschappelijk vastgoed willen we zo goed mogelijk inzetten om onze gemeentelijke doelstellingen te behalen. Hiervoor maken we vastgoed- en accommodatiebeleid waarbij we voortbouwen op eerder vastgestelde kaders;
  • We zetten vol in op de uitvoering van het beleidskader Economische Kracht. Aan de drie pijlers agrofood, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie voegen we op termijn zorgeconomie toe;
  • Om de organisatie goed af te stemmen op de maatschappelijke opgaven gaat de organisatieontwikkeling een nieuwe fase in. Daarbij moet de slag gemaakt worden naar een ontwikkelorganisatie.”

Interne organisatie op de schop

De transitie die de interne ambtelijke ambtelijke organisatie had moeten vebeteren heeft haar doel niet bereikt. In de begroting is daarom een fors bedrag opgenomen om de organisatie weer op de rails te krijgen. Probleem is daarbij het personeelsverloop. Verder blijkt het moeilijk om vacatures in te vullen.